Disclaimer

Airport Weeze
Flughafen Niederrhein GmbH
Flughafen-Ring 200
D- 47652 Weeze
Telefon : +49 (0) 28 37 / 66 61 11
Telefax : +49 (0) 28 37 / 66 70 60
www.airport-weeze.de
[email protected]

BTW – nummer:
DE159772562
Amtsgericht Kleve
HRB: 4052
Sitz Weeze

Bankverbinding
Volksbank Kleverland eG
IBAN: DE35324604221807389013
BIC: GENODED1KLL

Vertegenwoordigd door algemeen directeur:
Dr. Sebastian Papst

Verantwoordelijk voor de inhoud:
afdeling Marketing & Communicatie
Redactie:
Tom Kurzweg (v.i.S.d.P.)
E-Mail: [email protected]

Juridische kennisgeving / disclaimer
Inhoud van de internetpresentatie

Airport Weeze is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Airport Weeze die betrekking hebben op materiële of ideële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voorzover Airport Weeze niet aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Airport Weeze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het hele aanbod zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Informatie over de problematiek met externe links

Airport Weeze is als informatieaanbieder voor de “eigen inhoud” die Airport Weeze ter beschikking stelt verantwoordelijk volgens de algemene wetten.
In deze internetpresentatie verschijnen verwijzingen (links) naar door andere aanbieders beschikbaar gestelde inhoud. Voor deze vreemde inhoud is de Airport Weeze alleen verantwoordelijk als Airport Weeze van deze inhoud (d.w.z. ook van een onwettige of strafbare inhoud) positieve kennis heeft en het voor Airport Weeze technisch mogelijk en binnen de mate van het redelijke is om het gebruik van deze inhoud te verhinderen.

De links zijn evenwel altijd “levende” (dynamische) verwijzingen. Airport Weeze heeft weliswaar bij het opnemen van de link gecontroleerd of de vreemde inhoud eventueel een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar Airport Weeze is niet verplicht om de inhoud waar Airport Weeze op zijn internetpagina’s naar verwijst voortdurend op veranderingen te controleren die een nieuwe verantwoordelijkheid met zich zouden meebrengen. Pas als wij vaststellen of er door anderen op worden gewezen dat een concrete inhoud, waarnaar wij een link hebben opgenomen, een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot gevolg heeft, zullen wij de verwijzing naar deze inhoud verwijderen, als dat voor ons technisch mogelijk is en van ons kan worden gevergd. De bepaling van wat technisch mogelijk is en van ons kan worden gevergd, wordt niet beïnvloed door het feit dat de toegang tot de onwettige of strafbare inhoud ook na het verwijderen van de link van onze website nog mogelijk blijft vanaf andere servers.

Auteurs- en merkrecht

Airport Weeze tracht de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiobestanden, videosequenties en teksten te respecteren, zelf vervaardigde grafieken, audiobestanden, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audiobestanden, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffend geldende merkrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Als merken eventueel zonder meer worden vermeld, mag daaruit niet worden geconcludeerd dat deze merken niet door rechten van derden zijn beschermd! Alle auteursrechten van gepubliceerde, door Airport Weeze zelf vervaardigde objecten zijn van Airport Weeze. Het reproduceren of gebruiken van deze grafieken, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Airport Weeze.

Rechtsgeldigheid

Als delen of enkele passages van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldige rechtspositie in overeenstemming mochten zijn, blijven de resterende delen in hun inhoud en geldigheid onverminderd van kracht. Mocht u voorstellen of kritiek bij onze internetpresentatie hebben, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: [email protected]

 

Klik hier voor de privacy verklaring:
Privacy verklaring